Felhasználási feltételek

Kezdőlap / FAQ / Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

In

Szerződés hatálya:
Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Herbol Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (1164 Budapest, Meszes u. 7.) továbbiakban Szállító, a Vevők részére a www.herbol.hu weboldalon keresztül elektronikus áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Szállítóval jövőben megkötött elektronikus kereskedelmi ügyletre is.

Megrendelés:
A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. A Szállító által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www.herbol.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a Szállító ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, és a Szállító által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan visszaigazolják.
A Szállító a www.herbol.hu weboldalon található szállítási feltételekben foglaltak szerint és előzetes egyeztetés után vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. A termékek tárolására vonatkozó előírások be nem tartásáért az átvétel után a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik.
A Vevő a megrendelését minden esetben elektronikus formában, a webes felületen bejelentkezve köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli.

Fizetési feltételek:
A Szállító webfelületen történő minden értékesítésről Vevő részére számlát állít ki. A Szállító az általa kiállított számlát a megrendelt termékkel együtt küldi el.
A Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Szállító bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásának napja. A Szállító a vételárat a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

Fizetési lehetőségek:
1.  Utánvéttel vagy futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a megrendelt termék árát és a szállítási költséget utólag, a termék átvételekor kell a Szállítónak megfizetni.
2.  Előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel (ebben az esetben a csomag átvételekor nem kell fizetni már)

Szállítási feltételek:
– A Szállító a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.
– A Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa) -Vis Maior- által okozott akadályoztatás esetén a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményi nélkül.
– A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. A Szállító nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.
– A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve a minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, a Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak az aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul a szállítónak.

A szállítás lehetséges módozatai:
–  Magyar Postán keresztül vagy futárszolgálattal
Megrendelésének szállítási költségéről minden esetben a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatjuk Önt. Tájékoztatjuk, hogy egyes termékeinket meghatározott rendelési mennyiség felett ingyenesen tudjuk szállítani az ország egész területén. Amennyiben az Ön megrendelése esetén erre lehetőség van, Ügyfélszolgálatunk a megrendelés visszaigazolásakor erről tájékoztatást ad.

Szállítási díjak:
A szállítási költség módjától függetlenül egységesen bruttó 1800 Ft-ba kerül.

Elállás joga:
Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén a Vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 8, azaz nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a szállító cég, futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Szállító köteles a Vevő által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30, azaz harminc napon belül visszatéríteni. Szállító kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Szállító jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:
1. a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy
2. a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét.

Garancia és szavatosság:
Szállító az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha a Szállító a teljesítéshez fuvarozót vagy futárszolgálatot vesz igénybe, Vevő köteles az áru átvételekor annak sértetlenségét a kézbesítő/fuvarozó előtt ellenőrizni és sérülés észlelése esetén jegyzőkönyvet felvetetni. Utólagos reklamációt az áru fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül Szállító nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, a Vevő köteles megakadályozni a termék felhasználást. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

Szerzői jogok:
A  Herbol Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  weboldala (www.herbol.hu) és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom egészét, vagy annak részeit kizárólag a  Herbol Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A fent említett weboldal a  Herbol Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  előzetes írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában történő felhasználásának díja 10.000.000Ft azaz tízmillió forint. A fent említett weboldal, illetve  tartalmának bármely részletét felhasználva, a felhasználó automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket és a felhasználás díját.

Egyéb jogok és kötelezettségek:
A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és a Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell. A Vevő és a Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és a Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a  Herbol Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  weboldalán szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően a Szállító jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Gödöllő Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Szállító jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Kapcsolat:

info@herbol.hu

Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálatunk hétköznapokon reggel 7-órától 15-óráig áll rendelkezésre. Továbbá vásárlóink számára E-mailben is segítséget nyújtunk a hét minden napján szakmai és egyéb kérdésekben.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése lenne, nyugodtan vegye fel felünk a kapcsolatot és kollégáink 24 órán belül válaszolnak üzenetére.

Nem olvasható? Kérjen másik szövege! captcha txt

Gépelje be amire keresni szeretne, majd nyomja meg az Enter gombot